Споразумение с фотографите за ползване на сайта PhotosBulgaria.com

С регистрирането си в www.photosbulgaria.com Вие декларирате, че сте запознат с условията за ползване на уебсайта и с разпоредбите на настоящото споразумение, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящето Споразумение изброените понятия са използвани със следното значение:

''УЕБСАЙТ'' е интернет ресурс, достъпен чрез домейна www. photosbulgaria.com, собственост на и администриран от ''Студио МО'' ЕООД.

''ФОТОГРАФ'' е лице, което е регистрирало уникално потребителско име на сайта и притежава парола и собствен потребителски профил. Фотографите, самоосигуряващи се или юридически лица гарантират, че са навършили 18 (осемнадесет) години.

''ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ'' е избран от потребителя-фотограф уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си със собственика на този уебсайт.

''ПАРОЛА'' е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя-фотограф и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

''КРЕДИТ'' е единица на разплащателната система в сайта.

''ПРОДАЖНА ЦЕНА'' са обявените под всяко изображение кредити, включващи данък добавена стойност.

''СНИМКИ'' са фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския. Те са обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за авторското право и сродните му права и като такива са закриляни от българското законодателство.

MODEL RELEASE –писменото разрешение/договор за преотстъпване правото на снимките от модела, с което дава разрешението си на фотографа да използва снимките с комерсиална цел.

PROPERTY RELEASE –писменото разрешение /договор за преотстъпване правото на снимки от обект.

II. Условия за ползване

За да публикуват авторските си изображенията на сайта, фотографите се регистрират в него и получават индивидуален потребителски профил, като се задължават да предоставят вярна и точна информация. Фотографите декларират и гарантират, че са единствени носители на авторските права върху публикуваните изображения, и трети лица нямат претенции за авторски права върху тях. Предоставянето на изображенията на ''Студио МО'' ЕООД, му дава възможността на ексклузивно право да публикува на сайта си авторските изображения на фотографа и да ги продава на трети лица в съответствие с условията на лицензиите.
При натрупване над 100,00 лева, фотографът има право на заплащане. Изплащането на кредитите се извършва след подписване на Граждански договор. Съгласно българското законодателство, при извършване на дейности и получаване на възнаграждения по граждански договори, получателите на сумите следва да декларират пред платеца следните условия:
1. Дали са самоосигуряващи се лица
2. Дали работят и получават възнаграждения на други основания - например по трудови договори

Дължимите данъци и осигуровки се внасят от страните, съгласно действащото в Република България законодателство.

Възнагражденията, дължими на местно юридическо лице, се заплащат след издаване на фактура.

Възнагражденията, дължими на физически лице, се заплащат след попълване на Сметка за изплатени суми. Съгласно Закона за данъците върхи доходите на физически лица, чл. 44 ал.(4), при изплащане на всяка сума се удържат 10% ДОД (данък общ доход) върху остатъка от сумата, след приспадане на 40% нормативно признати разходи (чл.29 ал.2 (б)). Авансово удържаният данък се внася от "Студио МО"ЕООД в държавния бюджет.
Платецът на дохода е длъжен да удържи и внесе осигурителни вноски в следните случаи:
1.Когато сумата по сметката намалена с нормативно признатите разходи надвишава размера на минималната работна заплата за страната за съответния период.
2.Когато лицето, получател на сумата, е осигурено и на друго основание за същия период. В този случай размера на сумата по сметката няма значение.

III. Интелектуална собственост

Всички снимки, публикувани на сайта са обект на авторски права и са под защитата на действащия Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху снимки, публикувани на сайта са собственост на ''Студио МО''ЕООД и на техните автори.

IV. Конфиденциалност

Фотографът декларира, че е съгласен въведените от него данни да бъдат използвани от организаторите на уебсайта с идентификационна цел, в отношенията си със собственика на уебсайта. "Студио МО" ЕООД, собственик на www.photosbulgaria.com, е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно действащата в Република България нормативна уредба. Сайтът не предоставя на трети лица личните данни въведени при регистрацията на потребителя. Фотографът носи отговорност за ползването и опазването на потребителско име и парола му, така че те да не стават достояние на трети лица, както и за всички последици настъпили от ползването на неговия потребителски профил.

V. Прекратяване

Правоотношението, възникнало във връзка с регистрацията на фотограф в уебсайта се прекратява по искане на всяка една от страните по него, чрез едностранно писмено известие, изпратено по електронната поща, от която фотографът се е регистрирал. Суми под 50,00 лв. не се изплащат дори при прекратяване на регистрацията.

VI. Заключителни разпоредби

Това Споразумение влиза в сила от момента на потвърждаването му от фотографа, чрез регистрацията на последния в www.photosbulgaria.com.
За неуредените с настоящето Споразумение случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
''Студио МО'' ЕООД си запазва правото да променя по всяко време условията в настоящето споразумение като своевременно публикува тези промени в сайта.

''Студио МО'' ЕООД. © Всички права запазени.